آنچه در رویازی 97 گذشت

 

نخستین رویداد رویازی (پیچینگ انیمیشن ایران) اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و سرمایه گذاران این حوزه، با تولیدکنندگان جوان و با انگیزه ای که از این طریق آثارشان را پیچ کردند آشنا شدند. در روزهایی مراحل آماده سازی برگزاری دوره دوم رویازی در حال انجام است، بد نیست مروری داشته باشیم بر آنچه که در رویازی 97 گذشت.